ДЕКЛАРАЦІЯ АСТ

Русский

Більшість громадян і влада, трудящі й капіталісти мають докорінно протилежні інтереси. Правлячі класи України користуються нечуваною розкішшю і привілеями, тоді як значна частина населення змушена боротися за крихти прав і жити на межі бідності. Допоки зберігаються основи економічного свавілля великого капіталу і влади корупційно-бюрократичного державного апарату, боротьба між класами триватиме.

Вирішити конфлікт можна лише встановленням такого порядку речей, за якого трудящі класи – більшість населення – покладуть край деструктивному й самовбивчому ладу, що базується на «зарплатному рабстві» більшості і нескінченному зростанні доходів меншості. Конкуренція, розбрат, відчуження зводять людини до стану тварини. Бідні біжать за крихтами, багатії не можуть дозволити собі припинити перегони за право стати ще багатшими. Така система в глобальному масштабі припускає невиправдану розтрату необхідних ресурсів і загрозу існування самого життя на Землі. Лише коли трудящі зорганізуються як політична сила і зроблять всі засоби виробництва суспільним надбанням, людство зможе припинити цей “забіг” і повернути людям право знову відчувати себе Людьми, встановити здорові відносини як між собою, так і між суспільством та природою.

Трудящі – всі, хто працює за наймом або не експлуатує чужу працю – не є наразі ані політичноюї, ані економічною силою. Правлячі класи усвідомлюють свій інтерес значно краще. Історія демонструє, що трудящі можуть стати протидійною їм силою, якщо організуються та прагнутимуть боротьби не лише за поліпшення рівня життя, але і за вивільнення з лещат експлуатації та влади.

Автономний Союз Трудящих (АСТ), як анархістська організація, бореться проти інституту влади, експлуатації і гноблення будь-якого роду. Кінцевим результатом боротьби АСТ бачить суспільство без капіталізму з його найманим рабством, бідністю, поділом людей на класи, і держави з його диктатурою меншості, монополією на прийняття суспільних рішень і насильством як інструментом влади. Суспільство, в якому людина і людство вільні від економічних і політичних кайданів сучасного світу.

Основним тактичним принципом АСТ є пряма дія. Результати класового конфлікту визначаються співвідношенням сил, а не юридичною чи бюрократичною тяганиною. Лише прямі політичні виступи та соціальна критика можуть бути тією «вправою», що сприяє росту сил класу і становленню його свідомості.АСТ прагне до об’єднання трудящих України, максимально сприяючи профспілковим, правозахисним, загальногромадським політичним рухам, проводячи серед таких ініціатив агітацію і сприяючи висуненню анархістської порядку денного. Тільки так можна сформувати ядро ​​майбутньої революції, здатної втілити в життя суспільний ідеал анархізму.

Декларация АСТ

Большинство граждан и власть, трудящиеся и капиталисты имеют в корне противоположные интересы. Правящие классы Украины пользуются неслыханной роскошью и привилегиями, в то время как значительная часть населения вынуждена бороться за крохи прав и жить на грани с бедностью. Пока сохраняются основы экономического беспредела крупного капитала и власти коррупционно-бюрократического государственного аппарата, борьба между классами будет продолжаться.

Решить конфликт можно только установлением такого порядка вещей, при котором трудящиеся классы – большинство населения – положат конец деструктивному и самоубийственному строю, базирующемуся на «зарплатном рабстве» большинства и бесконечном росте доходов меньшинства. Конкуренция, разобщение, отчуждение низводят человека к состоянию животного. Бедные бегут за крохами, богачи не могут позволить себе остановить гонку за право стать еще богаче. Такая система в глобальном масштабе предполагает неоправданную растрату необходимых ресурсов и угрозу существования самой жизни на Земле. Только когда трудящиеся организуются как политическая сила и сделают все средства производства общественным достоянием, человечество сможет прекратить этот “забег” и вернуть людям право снова чувствовать себя Людьми, установить здравые отношения как между собой, так и между обществом и природой.

Трудящиеся – все работающие по найму или не эксплуатирующие чужой труд – не являются в настоящее время ни политической, ни экономической силой. Правящие  классы сознают свой интерес гораздо лучше. История показывает, что трудящиеся могут стать противостоящей им силой, если организуются и будут стремиться к борьбе не только за улучшение уровня жизни, но и за освобождение из тисков эксплуатации и власти.

Автономный Союз Трудящихся (АСТ), как анархистская организация, борется против власти, эксплуатации и угнетения любого рода. Конечным результатом борьбы АСТ видит общество без капитализма с его наемным рабством, бедностью, разделением людей на классы, и государства с его диктатурой меньшинства, монополией на принятие общественных решений и насилием как инструментом власти. Общество, в котором человек и человечество свободны от экономических и политических оков современного мира.

Основным тактическим  принципом АСТ является прямое действие. Результаты классового конфликта определяются соотношением сил, а не юридическим или бюрократическим крючкотворством. Только прямые политические выступления и социальная критика могут быть «упражнением», которое способствует росту сил класса и становлению его сознания.

АСТ стремится  к объединению трудящихся Украины, максимально содействуя профсоюзным, правозащитным, общегражданским политическим движениям, проводя среди таких инициатив агитацию и способствуя выдвижению анархистской повестки. Только так можно сформировать ядро будущей революции, способной воплотить в жизнь общественный идеал анархизма.

4 Comments on “ДЕКЛАРАЦІЯ АСТ”

  1. Wow, really turned into mindful of a web site through Ask, and located that it is definitely useful. Now i’m gonna be careful pertaining to brussels. I’ll enjoy for those who proceed this specific later on. Numerous people will probably be reaped the benefit from the posting. TQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *