СТАТУТНІ ПРАВИЛА АСТ

Русский

1. Права і обов’язки членів АСТ
1.1. Членом АСТ важається особа, яка визнає статутні правила, декларації, програму АСТ та прийнята в первинну організацію АСТ.
1.2. Член АСТ має право впливати на політику организації та бути обраним на посади в первинних, регіональних організацій АСТ та на посади федерального рівня.
1.3. Член АСТ приймається в организацію на зборах первинної організації АСТ.
1.4. Член АСТ має притримуватись рішень, прийнятих в організації, або не протидіяти їх реалізації. Якщо член АСТ не згоден із конкретними діями АСТ, він має право критикувати їх та не виконувати, але не шкодити товаришам чи організації.
1.5. Призупинення членства в АСТ:
1.5.1. Особа, членство якої в АСТ призупинено, не враховується під час опитування, референдуму, голосуваннях, визначенні норми представницства на з’їзд та інших організаційних дій, що вимагають облік членів організації.
1.5.2. Членство в АСТ може бути призупинено:
1.5.2.1. за власним бажаням;
1.5.2.2. первинною організацією, в якій перебуває член АСТ, у разі втрати зв’язку з ним протягом двох чи більше місяців.
1.5.3. Особа, членство якої в АСТ призупинено, може відновити його, приймаючи участь у зборах своєї первинної організації АСТ.
1.6. Членство в АСТ припиняється у разі смерті, виключення або за власним бажанням.
1.7. Член АСТ може бути виключений у разі:
1.7.1. спроби підпорядкування АСТ (в збиток організації) зовнішнім політичним впливам;
1.7.2. практики дискримінації за ознакою етнічної, релігійної, гендерної приналежності, сексуальних, культурних вподобань, пропаганди відповидних ідей;
1.7.3. висловлення йому/їй недовіри відповідною первинною організацією АСТ (консенсусом або, якщо він неможливий, голосами ¾ членів).
1.8. Рішення про виключення приймає первинна організація АСТ, в якій він/вона перебуває або з’їзд АСТ.
1.9. Членство в інших політичних організаціях не заборонено. Виключення складають націоналістичні, ксенофобські, сталіністскі і фашистські організації, а також організації, що виступають за посилення репресивних функцій держави, звуження прав трудящих, дискримінацію за будь-якими ознаками. Члени подібних структур не можуть бути прийняті в АСТ.
1.10. Член політичної партії не може перебувати в АСТ.
1.11. В разі вступу члена АСТ, який займає виборну посаду в АСТ, в іншу політичну організацію, має бути розглянуто питання щодо його переобирання на зборах первинної або регіональної організації АСТ, що його вповноважила.
1.12. Якщо член АСТ приховав членство у партії або іншій політичній організації, його членство в АСТ вважається недійсним, а він сам автоматично виключається, що підтверджується або заперечується рішенням первинної, регіональної організації АСТ чи з’їзду.
1.13. Під членством в партіях чи інших політичних організаціях мається на увазі активна участь в їх діяльності.
1.14. Членом АСТ не може бути особа, яка належить до класу експлуататорів, тобто людина, яка використовує найману працю для власного збагачення, а також депутат, посадовець органів влади, власник підприємства або вповноважена ним особа.
1.15. Членом АСТ не може бути службовець поліції, прокуратури, СБУ або національної гвардії.
1.16. Для вступу в АСТ необхідно пройти тримісячний кандидатський стаж. Кандидат в члени АСТ приймає участь у діяльності організації нарівні з іншими діючими членами АСТ і приймає участь у голосуванні із дорадчим голосом. Рішення про статус кандидата і члена АСТ приймаються на зборах первинної чи регіональної організації АСТ.
2. Структура АСТ
2.1. АСТ є федерацією первинних організацій.
2.2. АСТ організує свою роботу через первинні та регіональні організації.
3. Первинні організації АСТ
3.1. Для створення первинної організації АСТ необхідна наявність мінімум трьох осіб. Якщо ініціатори створення первинної організації не перебувають в інших первинних організаціях АСТ, потрібне визнання новостворенної первинної організації АСТ регіональною організацією АСТ або опитом чи референдумом АСТ.
3.2. Перехресне членство в первинних організаціях АСТ недопустиме. Якщо член однієї первинної організації приймається в іншу, він автоматично втрачає своє членство в попередній.
3.3. Первинні організації АСТ автономні – вони самостійно проводять політичну діяльність і організують свою роботу, проводять заходи і т.д.
3.4. Первинна організація АСТ вирішує всі питання своєї діяльності на загальних зборах.
3.5. В разі інфільтрації первинної організації АСТ чужими елементами і підпорядкування її зовнішній силі, вона розпускається голосами ¾ регіональної організації, до якої належить, референдуму чи з’їзду.
4. Региональні организації АСТ
4.1. Регіональна організація АСТ є координаційним органом первинних організацій АСТ в межах регіону (населеного пункту, району, області).
4.2. Регіональна організація АСТ бере на себе функцію обговорення, прийняття й реалізації загальної позиції АСТ.
4.3. Регіональна організація АСТ засновується рішенням первинних організацій АСТ, представлених у регіоні (населеному пункті, районі, області).
4.4. Первинна організація АСТ може входити лише в одну регіональну організацію АСТ.
4.5. Первинна організація АСТ може приєднатися до будь-якої регіональної організації АСТ, якщо її члени представлені у даному регіоні (населеному пункті, районі, області).
4.6. Якщо регіональну організацію АСТ формує лише одна первинна організація АСТ, їх функції поєднуються.
4.7. Постійни органом управління діяльністью регіональних організацій АСТ є загальні збори.
4.8. Первинні організації АСТ можуть провести окремі збори з питань, що розглядаються на зборах регіональної організації АСТ. В такому випадку голоси, подані на зборах первинних організацій АСТ, враховуються при голосуванні на зборах регіональної організації АСТ.
4.9. Рішення загальних зборів первинної або регіональної організації АСТ приймаються консенсусом або, якщо він неможливий, голосами ¾ учасників зборів.
4.10. В разі необхідності регіональна організація АСТ може створювати регіональний комітет, що організує роботу між зборами. Рішення комітету, якщо є потреба в голосуванні, приймаються голосами ¾ членів комітету.
4.11. Первинні організації АСТ на підприємствах формують профспілкову політику АСТ.
4.12. В участі зборів первинних або регіональних організацій АСТ можуть приймати участь члени інших первинних або регіональних організацій АСТ, та зацікавлені люди, які не перебувають в АСТ. Форма їх участі на зборах визначається її членами, які приймають участь у зборах.
5. Виборні посади АСТ
5.1. Первинна чи регіональна організація АСТ може доручити своєму члену певну спеціалізовано роботу або обрати його/її на виборну посаду сроком не більше ніж на 6 місяців. Після закінчення сроку член АСТ має бути замінений на посаді.
5.2. Члени АСТ на виборних посадах не можуть отримувати від організації засоби на власне утримання.
5.3. Член АСТ, який займає виборну посаду, в будь-який момент може бути  відкликаний первинною чи регіональною організацією АСТ, що його уповноважила. Рішення про відкликання приймається консенсусом або, якщо він неможливий, голосами ¾ членів АСТ, присутніх на зборах первинної або регіональної організації АСТ.
6. Організаційне опитування та референдум
6.1. Керування діяльністю АСТ як цілого здійснюється організаційними з’їздами, а також всіма членами АСТ шляхом участі в організаційних опитуваннях і референдумів.
6.2. В разі необхідності прийняття загальноорганізаційного рішення проводиться опитування регіональних організацій АСТ. В разі відсутності консенсусу між регіональними організаціями АСТ проводиться референдум.
6.3. Референдум АСТ здійснюється шляхом прямого голосування. Право голосу мають всі дійсні члени АСТ. Кожен член АСТ має на референдумі один голос.
6.4. Опитування і референдум в АСТ може бути ініційований:
6.4.1. рішенням федеральної ради АСТ;
6.4.2. рішенням однієї з регіональних організацій АСТ;
6.4.3. рішенням 10% від загального числа членів АСТ.
6.5. Опитування членів АСТ і підрахування поданих голосів при референдумі здійснюється федеральною радою. В разі ініціювання опитування або референдуму підрахування голосів може контролюватися уповноваженою ініціаторами лічильною комісією.
6.6. Голосування на референдумі АСТ є відкритим. Протоколи референдуму мають бути в будь-який час доступні для перевірки всіма членами АСТ. При відсутності відкритих протоколів рішення референдуму вважається недійсним.
6.7. Опитування членів АСТ або референдум має бути проведений протягом 10 днів з моменту його оголошення. До закінчення цього сроку член АСТ може будь-яке число разів змінити свою позицію по питанню, що роздивляється. Про зміну своєї позиції член АСТ забов’язаний до закінчення сроку референдуму оповістити федеральну раду і лічильну комісію, якщо вона створена.
6.8. Рішення вважається прийнятим на референдумі, якщо в його користь у встановлений термін подали голоси не менше 3/4 членів АСТ.
6.9. Рішення про зміну політичних принципів і статутних правил АСТ мають бути попередньо схвалені з’їздом АСТ, після чого прийняті опитуванням або референдумом.
6.10. Рішення референдуму не можуть бути переглянуті виборними органими АСТ.
6.11. Первинна або регіональна організація АСТ може відмовитись від виконання рішення опитування або референдуму окрім рішень, передбачених п. 6.9, а також рішень про виключення члена АСТ чи первинної організації АСТ, розпуск регіональнох організації АСТ, відкликання члена АСТ з виборної посади федерального рівня.
7. З’їзд АСТ
7.1. З’їзд має право:
7.1.1. виробляти рішення про зміну статутних правил і політичних принципів діяльності АСТ;
7.1.2. приймати рішення з питань функціонування АСТ як цілого;
7.1.3. вирішувати конфліктні ситуації, пов’язані з діяльністю АСТ.
7.2. Норма представництва і його форма встановлюються додатково рішенням федеральної ради, з’їзду, опитування або референдуму АСТ.
7.3. Член АСТ, виключений з АСТ, має право звернутися до з’їзду з проханням про перегляд цього рішення. Так само можуть вчинити й представники виключеної первинної, розпущеної регіональної організації АСТ. Вони мають право добиватися поновлення свого перебування в складі АСТ.
7.4. З’їзд АСТ збирається за рішенням федеральної ради, опитування чи референдуму АСТ.
7.5. Рішення з’їзду може бути переглянуте лише референдумом АСТ.
8. Федеральна рада
8.1. Федеральна рада це колегіальний орган, що:
8.1.1. координує діяльність АСТ в період між з’їздами;
8.1.2. пропонує порядок денний з’їздів АСТ;
8.1.3. здійснює опитування і підрахунок голосів на референдумах АСТ.
8.2. Федеральна рада формується як представництво регіональних організацій АСТ. Норма представництва в федеральній раді здійснюється опитуванням, референдумом або з’їздом АСТ.


Уставные правила АСТ

1. Права и обязанности членов АСТ
1.1. Членом АСТ считается лицо, признающее уставные правила, декларации, программу АСТ и принятый в первичную организацию АСТ.
1.2. Член АСТ имеет право влиять на политику организации и избираться на должности в первичных, региональных организациях АСТ и должности федерального уровня.
1.3. Член АСТ принимается в организацию на собрании первичной организации АСТ.
1.4. Член АСТ должен придерживаться решений, принятых организацией, или не противодействовать их реализации. Если член АСТ не согласен с конкретными действиями АСТ, он имеет право критиковать их и не выполнять, но не вредить товарищам или организации.
1.5. Приостановка членства в АСТ:
1.5.1. Лицо, чье членство в АСТ приостановлено, не учитывается при референдуме, голосованиях, определении нормы представительства на съезд и других организационных действиях, требующих учета членов организации.
1.5.2. Членство в АСТ может быть приостановлено:
1.5.1.1. по собственному желанию;
1.5.1.2. первичной организацией АСТ, в которой состоит член АСТ, в случае утраты связи с ним в течение двух и более месяцев.
1.5.3 Лицо, чье членство в АСТ приостановлено, может восстановить его, приняв участие в собрании своей первичной организации АСТ.
1.6. Членство в АСТ прекращается в случае смерти, исключения или по собственному желанию.
1.7. Член АСТ может быть исключен в случае:
1.7.1. попытки подчинения АСТ (в ущерб интересам организации) внешним политическим влияниям;
1.7.2. практики дискриминации по признаку этнической, религиозной, гендерной принадлежности, сексуальных, культурных предпочтений, пропаганды соответствующих идей;
1.7.3. выражение ему недоверия соответствующей первичной организации АСТ (консенсусом или, если он недостижим, голосами ¾ членов).
1.8. Решение об исключении принимает первичная организация АСТ, в которой он/она состоит или съезд АСТ.
1.9. Членство в других политических организациях не воспрещается. Исключение составляют националистические, ксенофобские, сталинистские и фашистские организации, а также организации, выступающие за усиление репрессивных функций государства, сужение прав трудящихся, дискриминацию по любым признакам. Члены подобных структур не могут быть приняты в АСТ.
1.10. Член политической партии не может состоять в АСТ.
1.11. В случае вступления члена АСТ, занимающего выборную должность в АСТ, в другую политическую организацию, должен быть рассмотрен вопрос о его переизбрании на собраниях первичной или региональной организации АСТ, его уполномочившей.
1.12. Если член АСТ утаил членство в партии или другой политической организации, его членство в АСТ считается недействительным, а сам он автоматически исключается, что подтверждается или опровергается решением первичной, региональной организации АСТ или съезда.
1.13. Под членством в партиях и других политических организациях подразумевается активное участие в их деятельности.
1.14. Членом АСТ не может быть лицо, принадлежащее к классу эксплуататоров, то есть человек, использующий наемный труд для с обственного обогащения, а также депутат, должностное лицо органов власти, собственник предприятия или уполномоченное им лицо.
1.15. Членом АСТ не может быть служащий полиции, прокуратуры, СБУ или национальной гвардии.
1.16. Для вступления в АСТ необходимо пройти трехмесячный кандидатский стаж. Кандидат в члены АСТ участвует в деятельности организации наравне с действующими чиленами АСТ и участвует в принятии решений АСТ с совещательным голосом. Решение про статус кандидата и члена АСТ принимаются на собраниях первичной или региональной организации АСТ.
2. Структура АСТ
2.1. АСТ является федерацией первичных организаций.
2.2. АСТ организует свою работу через первичные и региональные организации.
3. Первичные организации АСТ
3.1. Для создания первичной организации АСТ необходимо наличие минимум трех лиц. Если инициаторы создания первичной организации АСТ не состоят в других первичных организациях АСТ, требуется признание новосозданной первичной организации АСТ региональной организацией АСТ, либо опросом или референдумом АСТ.
3.2. Перекрерстное членство в первичных организациях АСТ не допускается. Если член одной первичной организации АСТ принимается в другую, он автоматически теряет свое членство в предыдущей.
3.3. Первичные организации АСТ автономны – они самостоятельно проводят политическую деятельность и организуют свою работу, проводят мероприятия и т.д.
3.4. Первичная организация АСТ решает все вопросы своей деятельности на общих собраниях.
4.5. В случае инфильтрации первичной организации АСТ чуждыми элементами и подчинения ее внешней силе, она распускается голосами ¾ региональной организации АСТ, к которой она принадлежит, референдума или съезда.
4. Региональные организации АСТ
4.1. Региональная организация АСТ является координационным органом первичных организаций в пределах региона (населенном пункте, районе, области).
4.2. Региональная организация АСТ берет на себя функцию обсуждения, принятия и реализации общей позиции АСТ.
4.3. Региональная организация АСТ основывается решением первичны организаций АСТ, представленных в регионе (населенном пункте, районе, области).
4.4. Первичная организация АСТ может входить только в одну региональную организацию.
4.5. Первичная организация АСТ может присоединиться к любой региональной организации АСТ, если ее члены представлены в данном регионе(населенном пункте, районе, области).
4.6. Если региональную организацию АСТ формирует только одна первичная организация АСТ, их функции совмещаются.
4.7. Постоянным органом управления деятельностью региональных организаций АСТ являются общие собрания.
4.8. Первичные организации АСТ могут провести отдельные собрания по вопросам, рассматриваемым на собрании региональной организации АСТ. В таком случае голоса, поданные на собраниях первичных организаций АСТ, учитываются при голосовании на собрании региональной организации АСТ.
4.9. Решения общего собрания первичной или региональной организации АСТ принимаются консенсусом или, если он недостижим, голосованием ¾ участников собрания.
4.10. В случае необходимости, региональная организация АСТ может создавать региональный комитет, организующий работу между собраниями. Решения комитета, если потребуется голосовать, должны приниматься ¾ голосов членов комитета .
4.11. Первичные организации АСТ на предприятиях формируют профсоюзную политику АСТ.
4.12. В участии собраний первичных или региональных организаций АСТ могут принимать участие члены других первичных или региональных организаций АСТ и заинтересованные люди, которые не состоят в АСТ. Форма их участия в собрании определяется ее членами, участвующими в собрании.
5. Выборные должности АСТ
5.1. Первичная или региональная организация АСТ может поручить своему члену определенную специализированную работу или избрать его/ее на выборную должность на срок не более 6 месяцев. По истечении срока член АСТ должен быть заменен на должности.
5.2. Члены АСТ на выборных должностях не могут получать от организации средства на собственное содержание.
5.3. Член АСТ, занимающий выборную должность, в любой момент может быть отозван первичной или региональной организацией АСТ, которая его уполномочила. Решение об отзыве принимается онсенсусом или, если он невозможен, голосами ¾ яленов АСТ, присутствующих на общем собрании первичной или региональной организации АСТ.
6. Организационный опрос и референдум
6.1. Управление деятельностью АСТ как целого осуществляется организационными съездами, а также всеми членами АСТ путем участия в организационных опросах и референдумах.
6.2. В случае необходимости принятия общеорганизационного решения проводится опрос региональных организаций АСТ. В случае отсутствия консенсуса между региональными организациями АСТ проводится референдум.
6.3. Референдум АСТ осуществляется путем прямого голосования. Право голоса на референдуме имеют все члены АСТ. Каждый член АСТ имеет на референдуме один голос.
6.4. Опрос и референдум в АСТ может быть инициирован:
6.4.1. решением федерального совета АСТ;
6.4.2. решением одной из региональных организаций АСТ;
6.4.3. решением 10% от общего числа членов АСТ.
6.5. Опрос членов АСТ и подсчет поданных голосов при референдуме осуществляется федеральным советом. В случае инициирования опроса или референдума, подсчет голосов может контролироваться уполномоченной инициаторами счетной комиссией.
6.6. Голосование на референдуме АСТ является открытым. Протоколы референдума должны быть в любое время доступны для проверки всем членам АСТ. При отсутствии открытых протоколов решение референдума считается недействительным.
6.7. Опрос членов АСТ или референдум должен быть проведен в течение 10 дней с момента его объявления. До окончания этого срока член АСТ может любое число раз менять свою позицию по рассматриваемому вопросу. Об изменении своей позиции член АСТ обязан до окончания срока референдума оповестить федеральный совет и счетную комиссию, если она создана.
6.8. Решение считается принятым на референдуме, если в его поддержку в установленный срок подало голоса не менее 3/4 членов АСТ.
6.9. Решения об изменении политических принципов и уставных правил АСТ должны быть предварительно одобрены съездом АСТ, после чего приняты опросом или референдумом.
6.10. Решения референдума не могут быть пересмотрены выборными органами АСТ.
6.11. Первичная или региональная организация АСТ может отказаться от выполнения решения опроса референдума и съезда АСТ, кроме решений, предусмотренных п. 6.9., а также решений об исключении члена АСТ или первичной оганизации АСТ, роспуске региональной организации АСТ, отзыва члена АСТ с выборной должности федерального уровня.
7. Съезд АСТ
7.1. Съезд имеет право:
7.1.1. вырабатывать решения об изменении уставных правил и политических принципов деятельности АСТ;
7.1.2. принимать решения по вопросам, касающимся функционирования АСТ как целого;
7.1.3. разрешать конфликтные ситуации, связанные с деятельностью АСТ.
7.2. Норма представительства и ее форма устанавлпиваются дополнительно решением федерального совета, съезда, опроса или референдума АСТ.
7.3. Член АСТ, исключенный из АСТ, в праве обратиться к съезду с просьбой о пересмотре этого решения. Так же могут поступить представители исключенной первичной или распущенной региональной организации АСТ. Они в праве добиваться восстановления своей организации в составе АСТ.
7.4. Съезд АСТ собирается по решению федерального совета, опроса или референдума АСТ.
7.5. Решение съезда может быть пересмотрено только референдумом АСТ.
8. Федеральный совет
8.1. Федеральный совет это коллегиальный орган, который:
8.1.1. координирует деятельность АСТ в период между съездами;
8.1.2. предлагает повестку дня съездов АСТ;
8.1.3. осуществляет опрос и подсчет голосов на референдумах АСТ.
8.2. Федеральный совет формируется как представительство региональных организаций АСТ. Норма представительства в федеральный совет определяется опросом, референдумом или съездом АСТ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *