ЩО ТАКЕ АВТОНОМНА СПІЛКА ТРУДЯЩИХ?

Русский

В групу під назвою «Автономна Спілка Трудящих» увійшли активісти, які раніше приймали участь у діяльності різних профспілкових ініціатив (“Пряма Дія”, Медіа-профспілка), анархісти, лібертарні марксисти. Політична філософія і практика АСТ від початку визначалась як «революційний синдикалізм». У групі були представлені люди різних професій: працівники мистецтва і медіа, торгівлі й сфери обслуговування, будівництва, машинобудування, науки й освіти, приватні підприємці, які не використовують найману працю.

На жодному з підприємств, де працювали учасники АСТ, не було трьох активістів – необхідної умови для створення професійної спілки. Зокрема, значна частина активу АСТ влаштована на роботу «по чорному», тобто, вимушена працювати нелегально. З моменту свого створення АСТ діяла як профспілкова ініціатива, хоча не була офіційно зареєстрованою профспілкою.

В 2016 році з’їзд АСТ прийняв рішення розширити свої методи, поєднуючи елементи різних анархістських течій та досліджуючи нові шляхи розвитку соціального анархізму. Таким чином АСТ розглядає свою позицію як «специфічний анархізм», адаптований до українських умов. Як і раніше ми опираємось у своїх методах на принципи прямої дії та революційної меншості, за належної ініціативності і наполегливості здатних змусити владу відступити.

Багато активістів, що увійшли в наслідок у АСТ, з 2008 року активно приймали участь у кампанії проти прийняття антиробітничого Трудового Кодексу, тактика і позапартійний принцип якого надихнули на створення організації.

Ми продовжуємо кампанії проти ряду аналогічних антиробітничих законопроектів та ініціатив. Також ми виступаємо проти проекту житлового кодексу, приватизації залізниці, проти законопроектів, які мають на меті обмежити право на протест. Наша спілка проводила ації протесту проти пенсійної реформи, перший етап якої, нажаль, все ж був реалізований.

АСТ організовувала акції в підтримку незахищенної праці в сфері мистецтва і культури, акції солідарності з розстрілянними робітниками Казахстану й акції проти Єдиного митного союзу с цією державою. Також АСТ проводила солідарні дії з прибиральниками агентства Рейтарс та зі страйком робітників Chung Hong Electronics. Організація приймає активну участь в акціях підтримки політичних в’язнів, жертв репресій в Україні та в інших країнах.

Харьківська організація АСТ була створена 6 травня 2013 року як результат об’єднання частини анархістської спілки Харкова, налаштованої на використання синдикалістських методів боротьби. У склад федерації АСТ ввійшли колишні активісти харківської незалежної студентської профспілки “Пряма дія” та позаорганізаційні анархісти. Не в останню чергу такий вибір був зумовлений економічною й соціальною інфраструктурою другого за значимістю міста України, великого промислового й освітнього центру.

Наразі харківська організація приймає активну участь в різноманітних кампаніях місцевого, загальноукраїнського та міжнородного значення.

Були успішно проведені й продовжуються далі протестні дії проти видобутку сланцевого газу, криміналізації абортів (pro-choice) і приватизації залізниці; акції за доступний і якісний громадський транспорт; акції солідарності з зарубіжними товаришами (робітниками-учасниками МПРА заводу Фольксваген в м. Калуга; активістами профспілки “Дія” в м. Іжевськ). Харківська АСТ є організатором безстрокової кампанії проти прийняття нового антиробітничого трудового законодавства.

Учасники харківської організації приймають активну участь в місцевих загальноанархістських ініціативах і, здебільшого, є рушійною силою міського анархістського руху. Учасники АСТ є співорганізаторами щорічних першотравневих маршів (2012-2016), феміністичних проектів (“Феміністичні студії”), екологічних суботників, фестивалів, а також широких протестних кампаній. Також вони приймають учать в організації освітніх та контркультурних заходів (“Безпартшокли”, презентації лібертарної літератури, кінопоказів, дискусій).

АСТ не приймала організаційної участі у подіях київського Майдану у зв’язку із неможливістю просування свого політичного порядку денного, а також через сильний вплив на протест з боку правих і парламентських політиків. Однак післі побиття студентів 30-го листопада і прийняття диктаторських законів 16-го січня організація підключилась до суспільних антиурядових та антиполіцейських виступів. Активісти АСТ приймали участь у силових діях та у гуманітарних ініціативах (із захисту поранених, що були госпіталізовані), підтримали окупацію Міністерства освіти. Однією з перших АСТ виступила проти антидемократичних ініціатив вже нової влади.

Активну участь АСТ приймала на харківському Майдані, інтегруючись в його структури, висуваючи свої політичні вимоги та формуючи загін самооборони. Влітку 2014 року активісти зайняли порожню муніципальну будівлю, де заснували соціально-культурний центр “Автономія”. Його використовували для надання житла переселенцям із зони АТО, проведення освітніх та політичних заходів.

В рамках федерації АСТ проводяться культурні й просвітницькі заходи. Інформаційні ресурси організації пропагують анархістську теорію, збирають й аналізують інформацію про класові протести, розміщують матеріали стосовно правових аспектів трудової зайнятості, просувають анархістський погляд на актуальні політичні виклики, формують програмні цілі українського анархізму.

Пріоритетними напрямами діяльності є: долучення до загальногромадських протестних дій та ініціатив із стримування влади; підтримка студентських, феміністичних, ЛГБТ-рухів; захист трудових прав і спротив прекаризації найманої праці; боротьба за збереження й покращення суспільної інфраструктури (освіти, медицини, транспорту); формування загальноукраїнської анархістської мережі; підготовка революційного суб’єкту, здатного реалізувати анархістські цілі.

АСТ – самоврядна організація, що ґрунтує свою діяльність на участі всіх членів у керуванні організацією, не допускаючи можливості утворення відокремленого апарату управління.

Основною формою боротьби АСТ є позапарламентська діяльність – боротьба на робочему місці, загальнополітичні виступи, акції прямої дії, агітація серед населення.

АСТ зосереджує свої зусиллся на боротьбі за економічні та політичні інтереси трудящих сьогодні та реалізацію анархістського проекту в майбутньому, взаємодіючи при цьому з організаціями, чия діяльність не протирічить її тактичним і стратегічним задачам, і проводячи політику, що підтримується більшістю учасників.

Что такое Автономный союз трудящихся?

В группу под названием «Автономный Союз Трудящихся» вошли активисты, ранее участвовавшие в деятельности разных профсоюзных инициатив (“Прямое Действие”, Медиа-профсоюз), анархисты, либертарные марксисты. Политическая философия и практика АСТ изначально определялась как «революционный синдикализм». В группе оказались представлены люди разных профессий: работники искусства и медиа, торговли и сферы обслуживания, строительства, машиностроения, науки и образования, частные предприниматели (не использующие наемный труд).

Ни на одном из предприятий, где работали участники АСТ, не было трех активистов – необходимого условия для создания профессионального союза. Кроме того, значительная часть актива АСТ устроена на работу «по-черному», то есть, вынуждена работать нелегально. Не являясь официально зарегистрированным профсоюзом, с момента своего создания АСТ действовал как профсоюзная инициатива.

В 2016 году съезд АСТ принял решение расширить свои методы, объединяя элементы различных анархистских течений и исследуя новые пути для развития социального анархизма. Таким образом АСТ рассматривает свою политическую позицию как «специфический анархизм», адаптированный к украинским условиям. Мы по прежнему опираемся в своих методах на принципы прямого действия и революционного меньшинства, при должной инициативности и настойчивости способных заставить власть отступить.

Многие активисты, вошедшие впоследствие в АСТ, с 2008 года активно участвовали в кампании против принятия антирабочего Трудового Кодекса, чья тактика и внепартийный принцип вдохновили на создание организации.

Мы продолжаем кампании против ряда аналогичнных антирабочих законопроектов и инициатив. Так же мы выступаем против проекта жилищного кодекса, приватизации железной дороги, против законопроектов, которые имеют цель ограничить право на протест. Наш союз проводил акции протеста против пенсионной реформы, первый этап которой, к нашему искреннему сожалению, все же был реализован.

АСТ организовывал акции в поддержку незащищенной занятости в сфере искусства и культуры, акции солидарности с расстрелянными рабочими Казахстана и акции против единого таможенного союза с этим государством. Также АСТ провел солидарные действия с уборщиками агентства Рейтарс и с бастующими работниками Chung Hong Electronics. Организация активно участвует в акциях поддержки политических заключенных, жертв репрессий в Украине и в других странах.

Харьковская организация АСТ была создана 6 мая 2013 года как результат объединения части либертарного сообщества Харькова, настроенной на использование синдикалистских методов социальной борьбы. В состав федерации АСТ вошли бывшие активисты харьковского независимого студенческого профсоюза “Прямое действие” и внеорганизационные анархисты.

Не в последнюю очередь такой выбор был обусловлен экономической и социальной инфраструктурой второго по значимости города Украины, крупного промышленного и образовательного центра.

Сейчас харьковская организация принимает активное участие в различных кампаниях местного, общеукраинского и международного значения.

Были успешно проведены и продолжаются протестные действия против добычи сланцевого газа, криминализации абортов (pro-choice) и приватизации железной дороги (“Укрзалізниці”); акции за доступный и качественный общественный транспорт; акции солидарности с зарубежными товарищами (рабочими-участниками МПРА завода Фольксваген в г. Калуге; активистами профсоюза “Действие” в г. Ижевске).

Харьковский АСТ является организатором бессрочной кампании против принятия нового антирабочего трудового законодательства.

Участники харьковской организации принимают активное участие в общеанархистских местных инициативах и, по большей части, являются движущей силой городского анархистского сообщества. Участиники АСТ являются соорганизаторами ежегодных первомайских маршей (2012-2015 г.), феминистических проектов (“Феминистические студии”) и экологических субботников, фестивалей а так же широких протестных компаний, например против добычи сланцевого газа; принимают участие в организации контркультурных мероприятий (БесПартШкола, презентации либертарной литературы, кинопоказов, дискуссий).

АСТ не был вовлечен в события киевского Майдана в связи с невозможностью продвижения своей политической повестки и сильным влиянием со стороны правых и парламентских политиков. Однако после избиения студентов 30-го ноября и принятия диктаторских законов 16-го января организация подключилась к общей антиправительственной и антиполицейской повестке. Активисты АСТ участвовали в силовых действиях и в гуманитарных инициативах (по защите госпитализированных раненых), поддержали оккупацию Министерства образования. Одними из первых АСТ выступил против антидемократических инициатив уже новой власти.

Активное участие АСТ принимал на харьковском Майдане, интегрируясь в его структуры, выдвигая свои политические требования и формируя отряд самообороны. Летом 2014 года активисты заняли пустующее муниципальное здание, основав в нем социально-культурный центр “Автономия”. Его использовали для предоставления жилья переселенцам из зоны АТО, проведения образовательных и политических мероприятий.

В рамках федерации АСТ проводятся культурные и просветительские мероприятия. Информационные ресурсы организации пропагандируют анархистскую теорию, собирают и анализируют информацию о классовых протестах, размещают материалы о правовых аспектах занятости, продвигают анархистский взгляд на актуальные политические вызовы, формируют программные цели украинского анархизма.

Приоритетными направлениями деятельности АСТ является: вовлечение в общегражданские протестные действия и инициативы по сдерживанию власти; поддержка студенческого, феминистического и ЛГБТ-движения; защита трудовых прав и сопротивление прекаризации наёмного труда; борьба за сохранение и улучшение социальной инфраструктуры (образования, медицины, общественного транспорта); формирование всеукраинской анархистской сети и подготовка революционного субъекта, способного реализовать анархистские цели.

АСТ – самоуправляемая организация, которая строит свою деятельность на участии всех членов в управлении организацией, не допуская возникновения обособленного аппарата управления.

Основной формой борьбы АСТ является внепарламентская деятельность – борьба на рабочем месте, общеполитические выступления, акции прямого действия, агитация среди населения.

АСТ сосредотачивает свои усилия на борьбе за экономические и политические интересы трудящихся сейчас и реализацию анархстского проекта в будущем, взаимодействуя при этом с организациями, чья деятельность не противоречит его тактическим и стратегическим задачам, и проводя политику, поддерживаемую большинством членов.

2 Comments on “ЩО ТАКЕ АВТОНОМНА СПІЛКА ТРУДЯЩИХ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *