Долучайтесь до міжнародних днів солідарності з Олександром Кольченко! / Join international solidarity campaign for Alexander Kolchenko!

English
Deutsch
Русский
Français
tundrakrim

Долучайтесь до міжнародних днів солідарності з Олександром Кольченко!

Олександр Кольченко – кримський анархіст, соціальний активіст і антифашист, який знаходиться в полоні у російської влади. Поряд з іншими активістами Криму він був викрадений ФСБ і утримується зараз в Москві, в спецізоляторі “Лефортово”, в якості політичного заручника, його звинувачують за статтями “вчинення теракту” і “участь у терористичному угруповуванні”.

Чому Олександр Кольченко у в’язниці?

Олександру, який багато років справою доводив свою антифашистську позицію, пред’явлені абсурдні звинувачення у причетності до “Правому Сектору “, праворадикальної організації, чия реальна роль у подіях в Україна багаторазово перебільшена офіційною російською пропагандою. В сучасній Росії будь-який активіст, незалежно від політичних поглядів: лівий, анархіст, ліберал може бути оголошений членом або симпатиком “Правого Сектору”. Це можна порівняти з пошуком вже практично не існувавших “троцькістів” в СРСР за Сталіна, а також з полюванням на “комуністів” в США в період маккартистського “Полювання на відьом”. Авторитарний націоналістичний режим Путіна, який використовує в своїй пропаганді все – від релігійних забобонів і теорій змови до відвертого расизму – підло паразитує на “антифашистській” риториці. При цьому “фашистами” таврують всіх небажаних для режиму, навіть якщо вони відстоюють прямо протилежні фашизму, ліві і антиавторитарні ідеї.

Справа проти антифашиста Олександра Кольченко та громадського активіста і режисера Олега Сенцова (яких слідчі записали в одну “терористичну” групу) є політичною. Її признення – залякувати жителів Криму і запобігти будь-якій опозиційній діяльності на території півострова. У анексованому Криму зараз випробовуються найбільш авторитарні методики придушення будь-якого невдоволення. Через погрози життю і свободі Крим були змушені залишити безліч людей, у тому числі правозахисників, лівих, студентських та профспілкових активістів, анархістів і антифашистів, а також кримськотатарських активістів, які зіткнулися після анексії з дискримінацією за національністю.

Що загрожує Олександру Кольченко?

Олександру Кольченко загрожує жахливий термін ув’язнення, до 20 років позбавлення волі. За нездійснений “терракт” до якого він не причетний. Кольченко та інших українських політв’язнів утримують виключно з бажання деморалізувати опозицію показовими процесами. Їх свобода безпосередньо пов’язана зі стабільністю путінського режиму – якщо вдасться похитнути впевненість Путіна в безкарності, то і в’язні вийдуть на свободу. Сподіватися, на те, що Кольченко, Сенцова та інших судитимуть за законом не доводиться. Сам їх арешт був протизаконним, звинувачення проти них є вигаданими. Це не помилка, режим знає, що робить.

Як допомогти Олександру Кольченко?

Ми звертаємося до лівих і лібертарних сил з проханням підтримати Олександра Кольченко. Ви можете проводити акції протесту і солідарності, писати Кольченко листи, надсилати грошові пожертвування для оплати адвокатів і продуктові передачі, допомагати його сім’ї. Також важливо вести інформаційну роботу. Слід відмежуватися від сил, які підтримують агресивну експансію російського націоналізму, навіть якщо вони прикривають її “лівою” і “антиімперіалістичною” риторикою. Путінський режим цілком обійдеться без вашого співчуття, збережіть його краще для тих, хто став його жертвами.

Коли починати?

Ви можете почати прямо зараз, допомагаючи нам поширювати цей текст, перекладаючи його на нові мови, розсилаючи товаришам. Також ми закликаємо вас організувати демонстрації на підтримку Олександра Кольченко та інших політв’язнів з 1 по 7 квітня 2015 року. 11 і 16 квітня закінчуються терміни перебування Сенцова і Кольченко під вартою. У першій половині квітня Лефортовський районний суд Москви в черговий раз буде вирішувати, чи повинні вони чекати суду у в’язниці або можуть вийти під підписку про невиїзд або домашній арешт. Тільки потужний і масований тиск на путінський режим, протести по всьому світу дадуть шанс нашим товаришам вийти на свободу. Ми вимагаємо їх негайного звільнення та повного припинення кримінальної переслідування.

Контакти: freekolchenko@gmail.com

Присоединяйтесь к международным дням солидарности с Александром Кольченко!

Александр Кольченко – крымский анархист, социальный активист и антифашист, который находится в плену у российских властей. Наряду с другими активистами Крыма он был похищен ФСБ и удерживается сейчас в Москве, в специзоляторе “Лефортово”, в качестве политического заложника, его обвиняют по статьям “совершение теракта” и “участие в террористическом сообществе”.

Почему Александр Кольченко в тюрьме?

Александру, который много лет делом доказывал свою антифашистскую позицию, предъявлены абсурдные обвинения в причастности к “Правому Сектору”, праворадикальной организации, чья реальная роль в событиях в Украине многократно преувеличена официальной российской пропагандой. В современной России любой активист, независимо от политических взглядов: левый, анархист, либерал может быть объявлен членом или симпатизантом “Правого Сектора”. Это можно сравнить с поисками уже практически не существовавших “троцкистов” в СССР при Сталине, а также с охотой на “коммунистов” в США в период маккартистской “Охоты на ведьм”. Авторитарный националистический режим Путина, использующий в своей пропаганде всё – от религиозных предрассудков и теорий заговора до откровенного расизма – подло паразитирует на “антифашистской” риторике. При этом “фашистами” клеймят всех неугодных, даже если они стоят на прямо противоположных фашизму, левых и антиавторитарных позициях.
Дело против антифашиста Александра Кольченко и гражданского активиста и режиссёра Олега Сенцова (которых следователи записали в одну “террористическую” группу) является политическим. Оно предназначено для запугивания жителей Крыма и предотвращения любой оппозиционной деятельности на территории полуострова. В аннексированном Крыму сейчас испываются самые авторитарные методики подавления любого недовольства. Из-за угроз жизни и свободе Крым было вынуждено покинуть множество людей, в том числе правозащитников, левых, студенческих и профсоюзных активистов, анархистов и антифа, а также крымскотатарских активистов, которые столкнулись после аннексии с национальной дискриминацией.

Что угрожает Александру Кольченко?

Александру Кольченко угрожает чудовищный тюремный срок, до 20 лет лишения свободы. За несостоявшийся “терракт” к которому он не причастен. Кольченко и других украинских политзаключенных удерживают исключительно из желания деморализовать оппозицию показательными процессами. Их свобода напрямую связана со стабильностью путинского режима – если удастся пошатнуть уверенность Путина в безнаказанности, то и узники выйдут на свободу. Надеяться, на то, что Кольченко, Сенцова и остальных будут судить по закону не приходится. Сам их арест был противозаконным, обвинения против них являются надуманными. Это не ошибка, режим знает, что делает.

Как помочь Александру Кольченко?

Мы обращаемся к левым и либертарным силам с просьбой поддержать Александра Кольченко. Вы можете проводить акции протеста и солидарности, писать Кольченко письма, присылать денежные пожертвования на адвокатов и продуктовые передачи, помогать его семье. Также важно вести информационную работу. Следует отмежеваться от сил, которые поддерживают агрессивную экспансию русского национализма, даже если они прикрывают её “левой” и “антиимпериалистической” риторикой. Путинский режим вполне обойдется без вашего сочувствия, сохраните его лучше для тех, кто стал его жертвами.

Когда начинать?

Вы можете начать прямо сейчас, помогая нам распространять этот текст, переводя его на новые языки, рассылая товарищам.
Также мы призываем вас организовать демонстрации в поддержку Александра Кольченко и других политзаключённых с 1 по 7 апреля 2015 года. 11 и 16 апреля заканчиваются сроки пребывания Сенцова и Кольченко под стражей. В первой половине апреля Лефортовский районный суд Москвы в очередной раз будет решать, должны ли они дожидаться суда в тюрьме или могут выйти под подписку о невыезде или домашний арест. Только лишь мощное и массированное давление на путинский режим, протесты по всему миру дадут шанс нашим товарищам обрести свободу. Мы требуем их немедленного освобождения и полного прекращения уголовного преследования.
Контакты: freekolchenko@gmail.com

Join international solidarity campaign for Alexander Kolchenko

Alexander Kolchenko is a Crimean anarchist, social activist and antifascist who is held in captivity by the Russian authorities. Along with other Crimean activists, he has been kidnapped by the Russian FSB (ex-KGB) and is now detained as a political hostage in Lefortovo jail in Moscow. He is charged with committing “acts of terrorism” and “belonging to a terrorist community”.

Why Alexander Kolchenko is in the jail?
Alexander, who has undeniably proved his antifascist stance over many years, is facing preposterous accusations of belonging to “Right Sector”, a radical Ukrainian right-wing organization, whose real role in Ukrainian events is blown out of proportion by Russian official propaganda.
In modern Russia any activist — left-wing, anarchist or liberal — can be slandered as a member or sympathizer of “Right Sector”. This situation is comparable to the hunt for nonexistent “Trotskyists” under Stalin, or the McCarthy witch-hunt for communists. Putin’s authoritarian and nationalist regime, which uses in its propaganda everything from religious prejudices and conspiracy theories to outright racism, shamelessly steals “antifascist” rhetoric. And yet anyone who is considered bothersome is called a “fascist”, even if he/she stands on the opposite side of the political spectrum.

The case against antifascist Alexander Kolchenko and civil activist and film director Oleg Sentsov (investigators enrolled them into the same “terrorist” group) is political. It is meant to intimidate inhabitants of Crimea and prevent any resistance on the peninsula. The most authoritarian of methods are now used in annexed Crimea to repress all discontent. Many people were obliged to leave Crimea because their life and freedom were threatened: lawyers, left-wing activists, students and trade union activists, anarchists, antifascists and Crimean Tatar activists who have fallen victims of ethnic discrimination.

What threats does Alexander Kolchenko face?

A terrible prison sentence of up to 20 years threatens Alexander Kolchenko for a non-existent “terrorist attack” in which he was not involved. Kolchenko and other Ukrainian political prisoners are detained only in order to demoralize opposition by show trials. Their freedom is directly linked to the stability of the Putin regime: if we can shake the confidence of Putin in his impunity, the prisoners will be set free. There is no hope that Kolchenko, Sentsov and others would be judged by the law. Their arrest was unlawful, the charges against them are far-fetched. It’s not a mistake, the regime knows what it’s doing.

How can you help Alexander Kolchenko?

We’re asking international left-wing and libertarian forces for help. You can organize and lead actions of protest and solidarity, write letters to Kolchenko, send donations for lawyers and food parcels, help his family. It is also important to spread information about his case. Most of all, we need to dissociate ourselves from any forces that support aggressive expansion of Russian nationalism, even if they cover it up with “leftist” and “anti-imperialist” rhetoric. Putin’s regime is doing just fine without your sympathy, better save it for those who have become its victims.

When to start?

You can start right now by helping us to spread this text, translating it into other languages and sending it to comrades. We also strongly encourage you to organize demonstrations in support of Alexander Kolchenko and other political prisoners jailed in Russia from April 1 to 7, 2015. On April 11 and 16 Sentsov’s and Kolchenko’s custodies end, respectively. In the first half of April Lefortovo District Court of Moscow will decide again whether they should await judgment in jail or have the right to exit under the injunction not to leave or under home arrest. Only strong and massive pressure on the Putin regime, protests around the world would give a chance to set our comrades free. We demand their immediate discharge and the end of their prosecution.

freekolchenko@gmail.com

Deutsch

Schliesst euch den internationalen Solidaritätstagen für Alexander Koltschenko an!

Wer ist Alexander Koltschenko?

Alexander Koltschenko ist ein Anarchist von der Krim, sozialer Aktivist und Antifaschist, der sich bei den russischen Machthabern in Gefangenschaft befindet. Gemeinsam mit anderen Aktivisten ist er auf der Krim vom FSB entführt worden und wird jetzt im Moskauer Sondergefängnis Lefortowo als politische Geisel festgehalten. Die Anschuldigungen gegen ihn lauten „Terrorismus“ und „Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung“.
Warum befindet sich Alexander Koltschenko in Haft?
Aleksander, der über Jahre hinweg seine antifaschistische Haltung durch Taten bekräftigt hat, wird absurder Weise beschuldigt, am „Rechten Sektor“ beteiligt gewesen zu sein: einer rechtsradikalen Organisation, deren reale Rolle bei den Ereignissen in der Ukraine von der offiziellen russischen Propaganda um ein Vielfaches übertrieben wird. Im heutigen Russland kann jeder Aktivist, unabhängig von seinen politischen Ansichten – egal ob links, anarchistisch oder liberal – zu einem Mitglied oder Sympathisanten des „Rechten Sektors“ erklärt werden. Das lässt sich mit der Suche nach fast schon nicht mehr existenten „Trotzkisten“ in der UdSSR unter Stalin vergleichen. Ebenso mit der Jagd auf „Kommunisten“ in den USA während der McCahrty’schen „Hexenjagd“- Periode. Das autoritäre, nationalistische Regime Putins weiß für seine Propaganda alles zu nutzen – von religiösen Vorurteilen und Verschwörungstheorien bis hin zu offenem Rassismus – und macht auf hinterhältige Weise selbst vor „antifaschistischer“ Rhetorik keinen Halt. Dabei werden alle Unliebsamen als „Faschisten“ etikettiert, selbst wenn sie dem Faschismus entgegengesetzte, linke und antiautoritäre Positionen vertreten
Das Verfahren gegen den Antifaschisten Alexander Koltschenko und den Bürgeraktivisten und Regisseur Oleg Senzov (die die Ermittler derselben „Terror“-Organisation zuschreiben) ist politisch begründet. Es soll die Bewohner der Krim einschüchtern und jede oppositionelle Tätigkeit auf dem Gebiet der Halbinsel verhindern. Auf der annektierten Krim werden jetzt überaus autoritäre Methoden angewandt, um jegliche Art von Unmut zu unterdrücken. Aufgrund von Drohungen gegen Leben und Freiheit mussten bereits viele Menschen die Krim verlassen, darunter Menschenrechtler, Linke, Aktivisten mit studentischem und gewerkschaftlichem Hintergrund, Anarchisten und Antifa, außerdem Aktivisten der Krim-Tataren, die sich seit der Annexion mit ethnischer Diskriminierung konfrontiert sehen.

Was droht Alexander Koltschenko?

Aleksander Koltschenko droht eine ungeheuerliche Haftstrafe von bis zu 20 Jahren. Für einen Terroranschlag, der nie statt gefunden hat und an dem er nicht beteiligt war. Koltschenko und andere ukrainische politische Gefangene werden nur festgehalten, um die russische Opposition mit Schauprozessen zu demoralisieren. Ihre Freiheit steht in einem direkten Zusammenhang mit der Stabilität des Putin’schen Regimes: erst wenn es gelingt, Putins feste Überzeugung in seine eigene generelle Straflosigkeit ins Wanken zu bringen, kommen auch die Gefangenen frei. Es besteht kein Anlass zu hoffen, dass Koltschenko, Senzov und die anderen nach Recht und Gesetz verurteilt werden. Selbst ihre Verhaftung war gesetzwidrig, die Anklage gegen sie ist frei erfunden. Das ist kein Fehler, das Regime weiß, was es tut.
Wie kann Alexander Koltschenko geholfen werden?
Wir wenden uns an die linken und libertären Kräfte außerhalb Russlands mit der Bitte, Alexander Koltschenko zu unterstützen. Ihr könnt Protest- und Solidaritätsaktionen durchführen, Briefe an Koltschenko schreiben, Geld spenden für Anwälte und Lebensmittelpakete, seiner Familie helfen. Ebenso wichtig ist Info-Arbeit.
Es ist angebracht, sich von Kräften zu distanzieren, die die aggressive Expansion des russischen Nationalismus mittragen, auch wenn sie sich mit „Linker“ und „antiimperialistischer“ Rhetorik tarnen. Das Putin-Regime kommt gut ohne euer Mitgefühl klar, hebt euch das euch besser für seine Opfer auf.

Wann damit anfangen?

Ihr könnt direkt jetzt anfangen, indem ihr uns helft, diesen Text zu verbreiten. Des Weiteren rufen wir alle auf, Demos zu veranstalten zur Unterstützung von Alexander Koltschenko und anderen politischen Gefangenen in der Zeit vom 1. bis zum 7. April 2015. Am 11. und 16. April endet die U-Haft von Senzov und Koltschenko. In der ersten April-Hälfte wird das Moskauer Lefortowo-Bezirksgericht erneut über eine Haftverlängerung entscheiden oder die Haft stattdessen in eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit oder Hausarrest umgewandeln. Nur gewaltiger und massiver Druck auf das Putin-Regime, Proteste in der ganzen Welt geben unseren Genossen die Chance, frei zu kommen. Wir fordern ihre sofortige Freilassung und die vollständige Einstellung des Strafverfahrens.

freekolchenko@gmail.com

Rejoignez-nous et participez aux journees internationales de solidarite avec Alexandre Koltchenko

Qui est Alexandre Koltchenko? Alexandre Koltchenko est un anarchiste, militant pour les droits sociaux et antifasciste de Crimée pris en otage par les autorités russes. En même temps que d’autres militants de Crimée, il a été kidnappé par le FSB (l’ancien KGB) et est aujourd’hui détenu à Moscou dans la prison spécialisée de Lefortovo comme otage politique. Il est accusé, selon les articles du Code pénal de Russie, d’ «attentat» et de «participation à des organisations terroristes»

Pourquoi Alexandre Koltchenko est-il en prison?

Alexandre, qui pourtant depuis des années a fait preuve de ses opinions antifascistes, est accusé d’appartenir à «Pravy sektor», une organisation d’extrême-droite dont le rôle dans les évènements en Ukraine est largement surestimé par la propagande officielle russe. Aujourd’hui en Russie tout militant indépendamment de ses opinions politiques qu’il soit de gauche, anarchiste ou libéral peut être accusé d’être membre ou sympathisant de Pravy Sektor. Cette situation est comparable à celle de l’époque de Staline où on recherchait des «trotskistes» quasi-inexistants ou bien à la chasse aux communistes aux Etats-Unis à l’époque de la Chasse aux sorcières menée par McCarthy. Le régime nationaliste et autoritaire de Poutine utilise tous les arguments possibles et imaginables dans sa propagande à commencer par des préjugés religieux et des éléments de la théorie du complot et jusqu’au racisme. Ce système parasite la rhétorique antifasciste. De ce fait, toute personne qui dérange peut être accusée d’être «fasciste» même si cette personne est d’opinions opposées au fascisme, c’est-à-dire même si elle est de gauche ou anti-autoritaire.
La persécution de l’antifasciste Alexandre Koltchenko et du cinéaste et militant Oleg Sentsov (tous les deux inclus par les juges d’instruction dans la même organisation «terroriste») est purement politique. Elle sert à intimider les habitants de Crimée dans le but de prévenir toute action d’opposition dans la péninsule. Dans la Crimée annexée, toutes les méthodes les plus autoritaires de la répression sont utilisées pur taire les mécontentements. En raison de menaces sur la vie et sur la liberté, plusieurs personnes ont déjà dû quitté la Crimée, dont notamment des défenseurs des droits de l’Homme, des militants étudiants et des syndicalistes, des anarchistes et des antifascistes ainsi que les activistes de la communauté tatare de Crimée. Ces derniers, en outre, doivent faire face à la discrimination liée à leur nationalité depuis l’annexion de la péninsule.

Que risque Alexandre Koltchenko?

Alexandre Koltchenko encourt jusqu’à 20 ans de prison, une peine exhorbitante pour un «attentat» dans lequel il n’est pas impliqué. Koltchenko et d’autres prisonniers politiques ukrainiens sont détenus seulement dans le but de démoraliser l’opposition par des procès judiciaires d’intimidation. La liberté de ces prisonniers est directement liée à la stabilité du régime poutinien. Si les activistes parvenaient à déstabiliser l’assurance de Poutine et son impunité, ces prisonniers seraient libres. On ne peut pas espérer que les procès de Koltchenko ou de Senstov soient juste ou mené selon la Loi. Leur arrestation est arbitraire, les accusations contre eux sont des pures falsifications. Et tout ceci n’est pas une erreur car le régime agit en pleine conscience.

Comment peut-on aider Alexandre Koltchenko?

Nous appelons les mouvements de gauche et les libertaires étrangers à soutenir Alexandre Koltchenko. Vous pouvez organiser des actions, envoyer des lettres de soutien à Alexandre, récolter de l’argent pour payer ses avocats et des colis de nourriture, aider sa famille. Il est également très important de diffuser l’information sur son cas. Il faut se désolidariser de ceux qui soutiennent l’expansion agressive du nationalisme russe même si celui-ci est masqué par une rhétorique «de gauche» ou «anti-impérialiste». Le régime de Poutine se passera bien de votre compassion, gardez-la pour ses victimes.

Quand peut-on commencer cette campagne de soutien?

Vous pouvez commencer dès aujourd’hui en nous aidant à diffuser ce texte, en le traduisant dans les différentes langues, en l’envoyant à vos camarades.
Nous vous appelons également à organiser les actions de soutien à Alexandre Koltchenko et à d’autres prisonniers politiques dans la période du 1 au 7 avril 2015. Les délais de détention de Koltchenko et de Sentsov terminent le 11 et le 16 avril respectivement. Début avril, le Tribunal de Lefortovo doit se prononcer sur la mesure de sûreté: soit ils resteront en prison, soit ils seront interdits de quitter le erritoire de Russie ou bien assignés à résidence. Et c’est seulement une pression forte et large sur le régime de Poutine et des protestations dans le monde entier qui pourront donner à nos camarades une chance de sortir de la prison. Nous exigeons leur libération immédiate ainsi que l’arrêt de toute action publique à leur encontre.
freekolchenko@gmail.com

9 Comments on “Долучайтесь до міжнародних днів солідарності з Олександром Кольченко! / Join international solidarity campaign for Alexander Kolchenko!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *