Всеукраїнський з’їзд Автономної Спілки Трудящих

Текст доступний українською та російською
Текст доступен на украинском и русском языках
ast_logo

6-7 січня відбудеться всеукраїнський з’їзд Автономної Спілки Трудящих.

Сьогоднішня ситуація яскраво демонструє слабкість лібертарно-соціалістичного руху. Будь-які масові протести в сучасній Україні швидко здаються правим і ультраправим організаціям і парламентським партіям, будучи зведені в безпечне для капіталістичної системи русло. Попри те, що більшість протестуючих не вірить у парламентську політику, в умовах відсутності альтернативних структур “громадянське суспільство” легко перетворюється на масовку для обслуговування партій, що прагнуть влади. Розв”язання реальних соціальних проблем підміняється патріотичною істерією, яка швидко переходить у відверту ксенофобію. Активній націоналістичній меншості вдається успішно нав”язувати свою риторику та порядок денний аполітично-ліберальній публіці. Профспілкова боротьба навіть у її трейд-юніоністській формі відтісняється на узбіччя, а лівих і взагалі виштовхують із будь-якого масового руху, як на рівні риторики й ідеології, так і суто фізично, шляхом нападів. У цій ситуації перед нами стоять дві хибні альтернативи, між якими не треба обирати: участь у масових кампаніях без демонстрації своїх переконань і реальних цілей, тобто заміна соціального порядку денного ліберально-демократичним популізмом (боротьба з корупцією, зміна влади тощо) і виступ у якості частини “загальногромадянського” протесту на користь опозиції – або пасивність і бездіяльність.

Однією з цілей з’їзду має бути пошук ефективних способів роботи в умовах загострення боротьби між буржуазними політичними силами та зростання правої реакції.

В програмі з’їзду: звіти регіональних і галузевих організацій, аналіз діяльності організації за рік, що минає, обговорення тактики та формулювання довгострокової стратегії. Заплановано внесення коректив у статут і програмні документи АСТ, прийняття нових членів, доповіді на теми історії, теорії та практики анархізму і синдикалізму.

Ми запрошуємо учасників і учасниць дружніх анархічних і ревсиндикалістських організацій, а також позаорганізаційних активістів, які симпатизують нашим цілям. У рамках з’їзду буде обговорюватись можлива взаємодія АСТ з іншими політичними силами та перспективи ведення спільних кампаній.

Для участі заповніть анкету.
Про нас.
Що таке АСТ?
Декларація АСТ

6-го и 7-го января состоится всеукраинский съезд Автономного Союза Трудящихся.

Текущая ситуация остро показывает слабость либертарно-социалистического движения. Любые массовые протесты в современной Украине быстро сдаются правым и ультраправым организациям и парламентским партиям, сводясь в безопасное для капиталистической системы русло. Несмотря на то, что большая часть протестующих не верит в парламентскую политику, в условиях отсутствия альтернативных структур “гражданское общество” легко превращается в массовку для обслуживания стремящихся к власти партий. Решение реальных социальных проблем подменяется патриотической истерией, которая часто переходит в откровенную ксенофобию. Активному националистическому меньшинству удаётся успешно навязывать свою риторику и повестку аполитично-либеральной публике. Профсоюзная борьба даже в её трейд-юнионистской форме оттесняется на обочину, а левых и вовсе выдавливают из любого массового движения, как на уровне риторики и идеологии, так и чисто физически, путём нападений. В этой ситуации перед нами есть две ложные альтернативы, между которыми не следует выбирать: участие в массовых кампаниях без демонстрации своих убеждений и реальных целей, то есть замена социальной повестки либерально-демократическим популизмом (борьба с коррупцией, смена власти и т.д.) и выступление в качестве части “общегражданского” протеста в пользу оппозиции или же пассивность и бездействие.

Одной из целей съезда должен быть поиск эффективных способов работы в условиях обострения борьбы между буржуазными политическими силами и роста правой реакции.

В программе съезда: отчёты региональных и отраслевых первичек, анализ деятельности организации за прошедший год, обсуждение тактики и формулирование долгосрочной стратегии.
Запланировано внесение корректив в устав и программные документы АСТ, принятие новых членов, доклады по истории, теории и практике анархизма и синдикализма.

Мы приглашаем участников и участниц дружественных анархистских и ревсиндикалистских организаций, а также внеорганизационных активистов, симпатизирующих нашим целям. В рамках съезда будет обсуждаться возможное взаимодействие АСТ с другими политическими силами и перспективы ведения общих кампаний.

Для участия заполните анкету

О нас:
Что такое АСТ?
Декларация АСТ

DSC_1478res.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *