Заява лівих і анархістських організацій України з приводу об’єднання “Боротьба” (укр., русский)

borotba1

Ми, колективи українських лівих та анархістських організацій, заявляємо, що об’єднання “Боротьба” не належить до нашого руху. Впродовж всього часу існування цього політичного проекту було засвідчено прихильність його членів до найбільш дискредитованих, консервативних і авторитарних “лівих” режимів та ідеологій, які жодним чином не виражають інтереси трудящих класів.

“Боротьба” відзначилась як організація із непрозорим фінансуванням та безпринциповою політикою співпраці. Вона має працівників на заробітній платі, які саме “працюють” в організації, а не є т.з. “звільненими членами”. Осередки “Боротьби” брали участь у спільних акціях разом із ПСПУ (Прогресивна соціалістична партія України – антисемітська, расистська, клерикальна партія, яка не має ніякого відношення до соціалістичного руху) та харківською проурядовою антисемітською й гомофобською групою “Оплот” і були помічені у зв’язках зі скандально відомим журналістом О. Чаленко, який відкрито стоїть на позиціях російського великодержавного шовінізму.

Останні події демонструють, що керівництво цього об’єднання вслід за “Комуністичною” партією України відверто захищало інтереси президента Януковича, виправдовуючи дії силовиків з використання зброї та заперечуючи акти необґрунтованого насильства і жорстокості з їх боку, використання ними тортур та інших форм політичного терору. Також представники “Боротьби” на підконтрольних їм ресурсах та у коментарях до ЗМІ займають надзвичайно однобоку позицію щодо складу протестного руху. За їхніми оцінками, протест на Майдані представлений суто націоналістами та ультраправими і зведений винятково до державного перевороту (“фашистського путчу”).

Ми займаємо антифашистські позиції, а наші активісти ставали жертвами нападів ультраправих. Ми не поділяємо всіх ідей Майдану та виступаємо проти буржуазної опозиції. Ми також засуджуємо консервативні, націоналістичні та ультраправі настрої, які толеруються в протестному середовищі. Проте підкреслюємо, що приписування всіх без винятку активних громадян до “фашистів” – не тільки помилково, але й згубно. Така однобокість розпалює шовіністичну істерію та розколює суспільство у вигідному для правлячого класу руслі.

24-го січня обласний депутат і представник “Боротьби” Олексій Албу брав участь у захисті одеської обласної державної адміністрації “від нацистів” у компанії з російськими козаками та націоналістами (“Славянское Единство”), а також членами правлячої на той момент Партії Регіонів та КПУ. Пізніше в інтерв’ю він зізнався у співпраці зі Службою Безпеки України.

1-го березня активісти “Боротьби” разом із пропутінськими організаціями брали участь у штурмі харківської ОДА, що закінчилось вивішуванням російського державного прапору та жорстоким побиттям багатьох активістів харківcького майдану, в тому числі лівого поета Сергія Жадана. Самі “боротьбисти” називають свої дії “антифашистською акцією” і впевнені, що насильство було вчинене саме над ультраправими.

Таким чином ми робимо висновок, що керівництво об’єднання “Боротьба” – не лише прихильники авторитарного радянського минулого, але і свідомі маніпулятори суспільною думкою, які діють як кишенькові “революціонери” правлячих угруповань. У даний момент їхня діяльність, яка не має нічого спільного з лівою політикою та класовою боротьбою, спрямована на підтримку пропутінських сил за ширмою “антифашизму” та “комунізму”. Таким чином, дії цієї організації дискредитують не лише свою назву, запозичену в революціонерів-боротьбистів початку ХХ ст., а й сучасну українську лівицю. До того ж, “Боротьба” не гребує відвертою брехнею та маніпуляцією фактами, вводячи в оману іноземних лівих та антифашистів.

Ми закликаємо всіх свідомих революціонерів, які ще залишились у “Боротьбі”, покинути лави цього зрадницього, пробуржуазного угруповування та назавжди розірвати політичні стосунки з його керівництвом. Також ми сподіваємося, що європейські та російські ліві переглянуть своє ставлення до “Боротьби”. Організація подібного ґатунку має бути ізольована.

Ні бога, ні пана, ні націй, ні кордонів!

Трудящі всіх країн – єднайтеся!

Автономна спілка трудящих

Незалежна студентська профспілка “Пряма дія”

Літературний та соціально-критичний журнал “Простори”

редакція сайту “Товаришка”

Анархічний Чорний Хрест – Україна

анархо-феміністський колектив Good Night Macho Pride

Антифашистська дія – Україна

Центр візуальної культури

Ліва Опозиція

Іван Шматко

Остап Кучма

Олександр Богаченко-Мішевський

Андрій Роздольський

Святослав Стецькович

Андрій Здоров

Мирослав Чайковський

Сергій Іщенко

Павло Миронов

Вадим Гудима

Ольга Папаш

Євген Лєшан

(документ відкритий до підписання іншими організаціями та окремими активістами)

====================

Заявление левых и анархистских организаций Украины по поводу объединения “Боротьба” (“Борьба”)

Мы, коллективы украинских левых и анархистских организаций, заявляем, что объединение “Боротьба” не принадлежит к нашему движению. На протяжении всего времени существования этого политического проекта была засвидетельствована приверженность его членов к наиболее дискредитированным, консервативным и авторитарным “левым” режимам и идеологиям, которые никоим образом не выражают интересов трудящихся классов.

“Боротьба” отметилась как организация с непрозрачным финансированием и беспринципной политикой сотрудничества. Она имеет работников на заработной плате, которые именно “работают” в организации, а не являются т.н. “освобожденными членами”. Ячейки “Боротьбы” принимали участие в общих акциях вместе с ПСПУ (Прогресивная социалистическая партия Украины – антисемитская, расистская, клерикальная партия, которая не имеет никакого отношения к социалистическому двжинеию) и харьковской проправительственной антисемитской и гомофобской группой “Оплот” и были замечены в связях со скандально известным журналистом А. Чаленко, который открыто стоит на позициях российского великодержавного шовинизма.

Последние события демонстрируют, что руководство данного объединения вслед за “Коммунистической” партией Украины откровенно защищало интересы президента Януковича, оправдывая действия силовиков по использованию оружия и отрицая акты необоснованного насилия и жестокости с их стороны, использования ими пыток и других форм политического террора. Также представителы “Боротьбы” на подконтрольных им ресурсах и в комментариях СМИ занимают невероятно однобокую позицию насчет состава протестного движения. Согласно их оценкам, протест на Майдане представлен сугубо националистами и ультраправыми, а также сведен исключительно к государственному перевороту (“фашистскому путчу”).

Мы занимаем антифашистские позиции, а наши активисты ставали жертвами нападений ультраправых. Мы не разделяем всех идей Майдана и выступаем против буржуазной оппозиции. Также мы осуждаем консервативные, националистические и ультраправые настроения, которые толерируются в протестной среде. Однако подчеркиваем, что приписывание всех без исключения активных граждан к “фашистам” – не только ошибочно, но и губительно. Такая однобокость разжигает шовинистическую истерию и раскалывает общество в выгодном для прявящего класса русле.

24-го января областной депутат и представитель “Боротьбы” Алексей Албу принимал участие в защие одесской областной государственной администрации “от нацистов” в компании с русскими казаками и националистами (“Славянское Единство”), а также членами правящей на тот момент Партии Регионов и КПУ. Позже в интервью он признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

1-го марта активисты “Боротьбы” вместе с пропутинскими организациями принимали участие в штурме харьковской ОГА, который закончился вывешиванием российского государственного флага и жестоким избиением многих активистов харьковского Майдана, в том числе левого поэта Сергея Жадана. Сами “боротьбисты” називают свои действия “антифашистской акцией” и уверены, что насилие было совершено именно по отношению к ультраправым.

Таким образом мы делаем вывод, что руководство объединения “Боротьба” – не только приверженцы авторитарного советского прошлого, но и сознательные манипуляторы общественным мнением, которые действуют как карманные “революционеры” правящих группировок. В данный момент их деятельность, которая не имеет ничего общего с левой политикой и классовой борьбой, направлена на поддержку пропутинских сил за ширмой “антифашизма” и “коммунизма”. Таким образом, действие этой организации дискредитируют не только свое название, одолженное у революционеров-боротьбистов начала ХХ ст., а и современную украинскую левую. К тому же “Боротьба” не гнушается откровенным враньем и манипуляцией фактами, вводя в заблуждение иностранных левых и антифашистов.

Мы призываем всех сознательных революционеров, которые еще остались в “Боротьбе”, покинуть ряды этой предательской, пробуржуазной группировки и навсегда разорвать политические отношения с ее руководством. Также мы надеемся, что европейские и российские левые пересмотрят свое отношение к объединению “Боротьба”. Организация подобного рода должна быть изолирована.

Ни бога, ни господина, ни наций, ни границ!
Трудящиеся всех стран – объединяйтесь!

Автономный союз трудящихся (Автономна спілка трудящих)

Независимый студенческий профсоюз “Прямое действие” (Незалежна студентська профспілка “Пряма дія”)

Литературный и социально-критический журнал “Простори”

редакция сайта “Товаришка”

Анархический Черный Крест – Украина

анархо-феминистский коллектив Good Night Macho Pride

Антифашистское действие – Украина

Центр визуальной культуры

Левая Оппозиция

Иван Шматко

Остап Кучма

Александр Богаченко-Мишевский

Андрей Роздольский

Святослав Стецькович

Андрей Здоров

Мирослав Чайковский

Сергей Ищенко

Павел Миронов

Вадим Гудима

Ольга Папаш

Евгений Лешан

9 Comments on “Заява лівих і анархістських організацій України з приводу об’єднання “Боротьба” (укр., русский)”

 1. Хлпцы, трэба перакладаць ангельскаю моваю й распаўсюджваць, бо ўсялякія Гардыяны і г.д. транслююць выключна дыскурс “брацьбітаў”.

 2. На туреций нужно перевести или курдский. Курды активно сотрудничают с “боротьбой”, хотя осмеливаются заявлять при этом, что они против государства и капитала.

 3. Команда літературного та соціально-критичного журналу Простори з вами!

  поставите наш підпис під заявою?

  дякуємо за вашу ініціативу!

 4. Я не был левых убеждений ранее и не стал левым сейчас. Я – центрист, и Вы – мои идеологические оппоненты:) Но я хочу поблагодарить Вас за то, что спасаете честь украинских левых, которые – я в этом абсолютно убежден – после победы Майдана должны занять надлежащее место в политическом спектре страны.
  Потому что, ища настоящих левых вне КПУ, я окончательно разочаровался в “Боротьбе”,прочтя этот мерзкий текст – http://liva.com.ua/newmunich.html. Спасибо Вам еще раз, и очень хотел бы увидеть Вас в парламенте и на улицах (но без насилия:)

 5. Ну наконец то нормальные левые появились!Молодцы! многого вас.еслиб вы убралибы только Сталина и Ленина было бы ешшо лучше.они не много лучше Путина.А много ли вас хлопци?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *