Про результат місцевих виборів

Âî âðåìÿ ãîëîñîâàíèÿ íà îäíîì èç èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ â Ìåëèòîïîëå (Çàïîðîæüå) 7 ôåâðàëÿ 2010 ã.
Âî âðåìÿ ãîëîñîâàíèÿ íà îäíîì èç èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ â Ìåëèòîïîëå (Çàïîðîæüå) 7 ôåâðàëÿ 2010 ã.

Місцеві вибори-2015 призвели до перемоги сил, що орієнтуються на чинну президентську вертикаль та поразки як проросійської, так і «патріотичної» опозиції.

Пропрезидентська «БПП-Солідарність» формально зазнала невдачі, бо погіршила представництво партії влади у порівнянні із парламентськими виборами. Тож відтепер Президент спиратиметься не на парламентську партію, а на систему домовленостей в середині владних центральних та регіональних еліт. Обмежені антикорупційні буржуазні реформи стикаються з шаленим опором, тож від моменту проведеня виборів їх можна поступово згортати.
Рекордно низький рівень участі у виборах (44%) засвідчує, що реальна соціальна база і влади, і будь-яких опозиційних сил скорочується. Це є ознакою переходу України до часів політичної невизначеності та апатії. Саме зараз прийшов час для того, щоб сформулювати свою альтернативу і готуватися до нової революції. Оскільки не були досягнуті навіть буржуазно-ліберальні цілі Майдану, уникнути прийдешньої політичної кризи влада не зможе.

Нині наша першочергова задача – сформувати програму, що відображала б інтереси трудящих класів (найманих працівників, самозайнятих та інших експлуатованих та пригноблених владою і капіталом верств) та закладати основви  структур, що стало б основою для розгортання антикапіталістичної та антидержавної революційної альтернативи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *