Загрози воєнного стану

Flickr_-_власть_страсти_-_Martial_law_in_Egypt-CairoРаніше ми писали про загрози режиму надзвичайного стану, який цілком можливо міг бути введений у лютому 2014 року.

Сьогодні ми проаналізуємо режим воєнного стану, який цілком імовірно може бути введено найближчим часом у Донецькій і Луганській областях.

Правовою основою введення воєнного стану в Україні є Закон України „Про правовий режим воєнного стану”.

Відповідно до ст.1 цього Закону,

Воєнний стан – це особливий правовий режим,  що  вводиться  в Україні  або  в  окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози  нападу,  небезпеки  державній  незалежності  України,  її територіальній   цілісності   та  передбачає  надання  відповідним органам  державної  влади,  військовому  командуванню  та  органам місцевого  самоврядування повноважень,  необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки,  а також  тимчасове, зумовлене загрозою,  обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав  і  законних  інтересів  юридичних  осіб  із зазначенням строку дії цих обмежень.

Згідно ст.2 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”:

Метою введення воєнного стану є створення умов для здійснення органами  державної  влади,  військовим  командуванням,   органами місцевого   самоврядування, підприємствами,установами   та організаціями наданих їм повноважень у разі  збройної  агресії  чи загрози  нападу,  небезпеки  державній  незалежності  України, її територіальній цілісності.

Процедуру введення воєнного стану закріплено у ст.5 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”:

Воєнний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України,  який підлягає  затвердженню  Верховною Радою  України  протягом  двох днів з моменту звернення Президента України.Указ Президента  України   про   введення   воєнного   стану, затверджений  Верховною Радою України,  негайно оголошується через засоби масової інформації.Пропозиції щодо введення  воєнного  стану  в  Україні  або  в окремих   її   місцевостях   Президентові   України   подає   Рада національної безпеки і оборони України.

Згідно ст.6 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”:

В Указі   Президента  України  про  введення  воєнного  стану зазначаються:1) обгрунтування необхідності введення воєнного стану;2) межі  території,  на  якій  вводиться  воєнний  стан,  час введення і строк, на який він вводиться;3) завдання військового командування, органів державної влади та  органів  місцевого   самоврядування   щодо   запровадження   і здійснення заходів правового режиму воєнного стану;4) вичерпний  перелік  конституційних  прав і свобод людини і громадянина,  які тимчасово  обмежуються  у  зв’язку  з  введенням воєнного  стану,  а  також  перелік  тимчасових  обмежень  прав  і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням  строку  дії  цих обмежень;5) інші питання, що випливають із цього Закону.

Скасовано режим воєнного стану може бути в порядку ст.7 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”:

Воєнний стан  на  всій  території  України  або  в окремих її місцевостях скасовується Указом Президента України за  пропозицією Ради  національної  безпеки  і  оборони  України  в  разі усунення загрози нападу чи небезпеки  державній  незалежності  України,  її територіальній  цілісності,  про  що  негайно  оголошується  через засоби масової інформації.З пропозицією про скасування  воєнного  стану  до  Президента України може звернутися Верховна Рада України.

Згідно ст.10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” введення воєнного стану також гарантує вищим посадовцям держави їх залишення на посадах на весь період воєнного стану:

У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради України,  Уповноваженого Верховної Ради  України  з прав   людини,   Верховної   Ради   Автономної   Республіки  Крим, міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та  органів  місцевого  самоврядування,  а  також  судів,  органів прокуратури  України,  органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування.

Але найголовніше питання, яке нас цікавить – це те, як введення воєнного стану вплине на звичайних осіб. Відповідь ми можемо знайти у ст.15 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”:

В Україні  або  в окремих її місцевостях,  де введено воєнний стан,  військовому командуванню надається право разом  з  органами виконавчої  влади,  Радою  міністрів Автономної Республіки Крим та органами  місцевого  самоврядування,  а  якщо  це   неможливо,   – самостійно  запроваджувати  та  здійснювати  такі заходи правового режиму воєнного стану:1)  запроваджувати  трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній  сфері  та  сфері  забезпечення життєдіяльності  населення  і  не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації і воєнного  часу з  метою  виконання  робіт,  що мають оборонний характер,  а також ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного,  природного   та воєнного характеру,  які виникли в період дії воєнного стану, і їх наслідків,  та залучати їх в умовах воєнного  стану  до  суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України,  інших військових формувань  і  сил  цивільного  захисту, забезпечення  функціонування  національної  економіки  та  системи забезпечення  життєдіяльності  населення  і  не   потребують,   як правило,  спеціальної  професійної  підготовки осіб.  Працівникам, залученим до виконання суспільно корисних робіт,  після закінчення таких  робіт  надається  попередня  робота  (посада),  а в разі її відсутності – інша рівноцінна робота (посада) на тому самому  або, за   згодою   працівника,  на  іншому  підприємстві,  в  установі, організації. Порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану  до  суспільно  корисних  робіт з визначенням орієнтовного переліку таких робіт та механізму надання компенсації (винагороди)  за  їх  виконання встановлюється Кабінетом Міністрів України;2) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх  форм  власності  для  потреб  оборони, змінювати   режим  їх  роботи,  проводити  інші  зміни  виробничої діяльності,  а також умов праці відповідно  до  законодавства  про працю;3) вилучати для тимчасового використання необхідне для потреб оборони майно міністерств,  інших центральних та місцевих  органів виконавчої влади,  територіальних громад,  підприємств,  установ і організацій усіх форм власності та громадян, у тому числі згідно з Положенням  про  військово-транспортний  обов’язок  –  транспортні засоби,  споруди,  машини,  механізми, обладнання та інші об’єкти, пов’язані   з  обслуговуванням  транспорту,  та  видавати  про  це відповідні документи встановленого зразка;4) встановлювати  охорону  важливих   об’єктів   національної економіки України, які забезпечують життєдіяльність населення;5) запроваджувати  комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях  без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування;6) встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду,  обмежувати свободу пересування громадян,  іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;7) перевіряти  документи  у  громадян,  а  в   разі   потреби проводити огляд речей,  транспортних засобів,  багажу та вантажів, службових  приміщень  і  житла  громадян,  за  винятком  обмежень, встановлених Конституцією України8) у  порядку,  визначеному  Конституцією і законами України, порушувати питання  про  заборону  діяльності  політичних  партій, громадських   організацій,   якщо   вона   загрожує  суверенітету, національній  безпеці  України,  її   державній   незалежності   і територіальній цілісності, життю громадян;;9) здійснювати   контроль  за  роботою  підприємств  зв’язку, поліграфічних   підприємств,   видавництв,   телерадіоорганізацій, театральних,  концертно-видовищних та інших підприємств, установ і організацій  культури,   використовувати   місцеві   радіостанції, телевізійні  центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; регулювати роботу цивільнихтелерадіоцентрів,   забороняти   роботу аматорських приймально-передавальних радіостанцій  особистого  і  колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;10) у  разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму  воєнного  стану  вилучати   у   підприємств,   установ   і організацій усіх форм    власності,окремихгромадян радіопередавальнеобладнання, телевізійну, відео-     і аудіоапаратуру,  комп’ютери,  а також у разі потреби інші технічні засоби зв’язку;11) забороняти торгівлю  зброєю,  сильнодіючими  хімічними  і отруйними речовинами,  а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;12) вилучати у  громадян  вогнепальну  зброю  та  боєприпаси, холодну  зброю,  а  у  підприємств,  установ  і  організацій також навчальну та бойову техніку,  вибухові,  радіоактивні  речовини  і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;13) забороняти  призовникам і військовозобов’язаним змінювати місце проживання без відома військового командування;14) встановлювати   для    фізичнихіюридичних    осіб військово-квартирну  повинність   з      розквартирування військовослужбовців та розміщення військових частин, підрозділів і установ;15) встановлювати  порядок  використання  сховищ,  споруд  та інших об’єктів для захисту  населення,  а  також  для  задоволення потреб оборони;16) проводити   евакуацію   населення   з  місць  і  районів, небезпечних  для  проживання,  а   також   підприємств,   установ, організацій та матеріальних цінностей, які мають важливе державне, господарське і культурне значення;17) запроваджувати в разі необхідності нормоване забезпечення населення  основними  продовольчими  і  непродовольчими  товарами, ліками;18) усувати з посад керівників державних підприємств, установ і  організацій  за  неналежне  виконання  ними  своїх  обов’язків, призначати виконуючих обов’язки керівників зазначених підприємств, установ і організацій;19)  примусово  відчужувати  або вилучати майно у юридичних і фізичних осіб для потреб оборони.

Також статтею 16 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” встановлюється обов`язок сприяння діяльності військового командування:

Органи державної  влади  України,  Верховна  Рада  Автономної Республіки Крим,  Рада міністрів  Автономної  Республіки  Крим  та органимісцевого    самоврядування,   підприємства,   установи, організації,  об’єднання громадян,  а також громадяни  зобов’язані сприяти  військовому  командуванню  у  запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на відповідній території.

Крім того, згідно ст.19 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”:

В умовах воєнного стану забороняються:зміна Конституції України;зміна Конституції Автономної Республіки Крим;проведення виборів Президента України,  а  також  виборів  до Верховної Ради України,  Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;проведення страйків.

Отже, ми бачимо, що в разі введення в Україні або в окремих її місцевостях режиму воєнного стану, більш за все, як завжди, постраждає звичайний трудящий.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *